โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย      ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้า

                      ศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้วิจัย              นางปราณี โสภาพันธุ์

                      

      บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ 2) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 280 ชุดและศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 4 กลุ่ม

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยแต่ละด้านดังนี้ 1) ด้านผู้บริหารและครูผู้สอนค่าเฉลี่ย 3.96 2) ด้านหลักสูตร กิจกรรม การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล ค่าเฉลี่ย 3.94 3) ด้านอาคารสถานที่ และสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.54 และ4) ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิเคราะห์หาค่า t/F พบปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน 2 ปัจจัย คือ 1) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ค่า F = 3.517 ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 โดยผู้ปกครองที่มีความเห็นแตกต่างกัน คือผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับปวส/ปริญญาตรี และ2) จำนวนบุตรของผู้ปกครอง ค่า F = 5.064 ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 โดยผู้ปกครองที่มีความเห็นแตกต่างกัน คือ ผู้ปกครองที่มีบุตร 1 คน กับผู้ปกครองที่มีบุตร 3 คน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาครอบคลุมทั้งด้าน กระบวนการจัดการศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านอาคารสถานที่และด้านการให้บริการ

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,00:00   อ่าน 991 ครั้ง