ปฐมวัย

นางสาวบุบผา มัฆพาน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุภัคญาดา ขอเงิน
ครู คศ.2

นางศศิธร อินทรประเสริฐ
ครู คศ.1

นางฐิติมา ขอสุวรรณ
ครูจ้างสอน

นางสาวหนึ่งคณิต สุวพงศ์พัฒน์
ครูจ้างสอน