ปฐมวัย

นางสาวบุบผา มัฆพาน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุภัคญาดา ขอเงิน
ครู คศ.2

นางศศิธร อินทรประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวศุภรัตน์ เรืองคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางฐิติมา ขอสุวรรณ
ครูจ้างสอน

นางสาวปัญจมา อารมย์
ครูจ้างสอน