พนักงานราชการ

นางสาวเกตุนิภา ชำนาญราช
งานธุรการ

นางสาวเมธิณี วิเสทอง
งานพัสดุ