กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนิคม อุสาใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโชติกา
ครูผู้ช่วย

Miss Karen
ครูจ้างสอน

นายชลทิตย์ ชิตรัตฐา
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1