กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนิคม อุสาใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชลทิตย์ ชิตรัตฐา
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรอุมา รักชู

นางสาวคริษฐา วจีกาญจนะ