กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนิคม อุสาใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Karen
ครูจ้างสอน