กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสะอาด ชอบธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนา จันปุ่ม
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0