คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรศักดิ์ วงศาวณิชย์กิจ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยศ ธีรเจียรนัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรกิจ ราชสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ธวัฒนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลกิจจาภรณ์ ยังกฤษฎี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ล่องวัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงษ์ อเนกประพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการองค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งศักดิ์ รักสัตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระเชษฐ์ ประสงค์ผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม นุโยค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตพลารักษ์ แสงกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี โสภาพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :