กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร สีบุญเอียด
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทิมา สำราญรื่น
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสกานต์ พรหมอินทร์