กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร สีบุญเอียด
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดรัลพร ไทยรัฐ
ครูจ้างสอน