กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ แสงสึก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรร่วม ทวีศักดิ์
ครูจ้างสอน