กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ แสงสึก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพร อุดมศักดิ์
ครู คศ.3