กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกลักษณ์ บัวพูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฐาปนา แสงแป้น
ครู คศ.2

นางสาวกานต์มณี แก้วบำรุง
ครู คศ.1