กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุจิตพลารักษ์ แสงกล้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอภิชัย ไชยทิพย์
ครู คศ.1

นางสาวอรอุมา
ครูจ้างสอน