กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฏฐา น้ำจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนรีนันทน์ แคว้นโอฬาร
ครู คศ.3

นางสาวสมใจ ขำนัน
ครู คศ.2

นางรัสวดี วาสนะ
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ บัวเขียว